Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Es vof en alle aan van Es vof gelieerde webshops zoals www.shoesite.nl .

Deze voorwaarden werden samengesteld naar model van Inretail (Vereniging van Ondernemers in de Modedetailhandel) en in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelf reguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal – Economische Raad en zijn in werking getreden op 1 januari 2003. De voorwaarden werden aangevuld met artikelen of onderdelen van artikelen die betrekking hebben op de “Wet Verkoop op Afstand” en van invloed zijn op die overeenkomsten die vallen onder de “Wet Verkoop op Afstand”.

Artikel 1
DEFINITIES
a. De ondernemer: van Es vof met de aan haar gelieerde webshops zoals www.shoesite.nl. Gevestigd aan de Molenwieken 66 5461 KH te Veghel met Kamer van Koophandel nummer 63778068 te Eindhoven.
b. De consument: een natuurlijk persoon die, niet handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant goederen afneemt of in reparatie geeft bij de ondernemer.
c. Onder goederen of artikelen worden verstaan schoenen, lederwaren en reisartikelen en tevens alle andere aan de branche verwante artikelen voor zover zij verkocht worden door de onder a. bedoelde ondernemer.
d. Vereniging Inretail; vereniging van ondernemers in mode- sport- schoenen detailhandel gevestigd aan de: Driebergsestraatweg 9 3941 ZS Doorn
e. Stichting Mitex Garantiefonds : een stichting, gevestigd te Doorn, waarmee krachtens notariële akte van 10 – januari – 1997 de vereniging Inretail een overeenkomst is aangegaan.
f.  Geschillencommissie: Geschillencommissie Textiel en Schoenen, gevestigd aan de Bordewijklaan 46, 2591 ZR Den Haag.

Artikel 2
TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op koopovereenkomsten, en op overeenkomsten tot het maken c.q. vermaken/repareren, van schoenen, lederwaren, reisartikelen en alle aanverwante artikelen, die worden gesloten tussen de ondernemer en de consument.

Artikel 3
OFFERTES
Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de offerte.

Artikel 4
ZEKERHEIDSSTELLING
1. De ondernemer is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling te vragen tot maximaal 50% van het aankoopbedrag in geval van een aankoop in de fysieke winkels van de ondernemer. Betreft het een overeenkomst die valt onder de wet “Verkoop op Afstand” bv. een aankoop uit de aan de ondernemer gelieerde webshops dan is de vooruit betaling 100% van het aankoopbedrag vermeerderd met bijkomende kosten. Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen. Wordt een aankoopbedrag voldaan, dan zal de ondernemer de consument een kwitantie (eventueel in digitale vorm als e-mail) als bewijs van betaling ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag en/ of het aanbetaalde bedrag door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.
2. Indien een vooruitbetaling niet wordt terugbetaald aan de consument ten gevolge van surseance van betaling of faillissement, zal de Vereniging MITEX op verzoek van de consument één of meer ondernemers aanwijzen die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren onder verrekening van het vooruitbetaalde bedrag. Deze aanwijzing zal zo spoedig mogelijk geschieden, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de consument daartoe zijn verzoek bij de Vereniging MITEX heeft ingediend en zoveel mogelijk in overleg met de consument.
3. Indien het niet mogelijk is de overeenkomst op de onder lid 2 aangegeven wijze uit te voeren, stelt de Stichting MITEX Garantiefonds zich garant voor teruggave van de vooruitbetaling aan de consument mits van deze vooruitbetaling een schriftelijk bewijs kan worden overgelegd. De Stichting MITEX Garantiefonds betaalt binnen vijf werkdagen nadat zij ervan op de hoogte is gesteld dat de uitvoering onmogelijk is, het vooruitbetaalde bedrag aan de consument terug.
4. In geval van verrekening als in lid 2 genoemd, evenals in geval van betaling als in lid 3 genoemd, treedt de Vereniging MITEX (zie lid 2) respectievelijk de Stichting MITEX Garantiefonds (zie lid 3) in de oorspronkelijke rechten van de consument, zoals met betrekking tot door de consument verrichte vooruitbetalingen.

Artikel 5
RUILING en RETOUR STUREN
1. Tenzij anders overeengekomen, heeft de consument recht op ruiling of retour sturen van het gekochte artikelen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 a. ruiling of retour sturen vindt plaats binnen 14 werkdagen na datum van levering van het gekochte artikel;
 b. artikelen worden geretourneerd in de originele verpakking en zijn voorzien van het retour formulier en een kopie van de kassabon of factuur;
c. artikelen zijn niet gedragen, gebruikt of beschadigd en verkeren alle opzichten in perfecte staat;
d. in geval van retoursturen blijft het artikel tot dat het is ontvangen door de ondernemer voor rekening en risico van de consument, het risico op verlies, diefstal, vermissing en beschadiging etc. zijn voor de consument die het artikel heeft retour gestuurd.
e. de ondernemer verplicht zich nadat een ruiling of retourzending die voldoet aan de eerder in dit artikel genoemde voorwaarden heeft plaats gevonden om een eventueel betaald bedrag ten hoogste tot het aankoop bedrag van de artikelen binnen 2 week aan de consument retour te betalen middels overschrijving van het bedrag op een door de consument bekend gemaakt bankrekeningnummer welk bankrekeningnummer als het handelt om een webshop aankoop alleen het zelfde bankrekeningnummer kan zijn dan het bankrekeningnummer waarvandaan de koopsom aan de ondernemer is betaald.
f. Het enige retour adres voor retour zendingen is:
van ES vof 
Molenwieken 66 
5461 KH Veghel.

h. Een retourzending die aan enig ander adres is verstuurd wordt beschouwd als niet verstuurd.
g. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op afgeprijsde artikelen. Ook kan geen ruiling plaatsvinden van artikelen, die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal op maat gemaakt voor de consument, en die op uitdrukkelijk verzoek van de consument door de ondernemer besteld zijn.

Artikel 6
EIGENDOMSVOORBEHOUD en RECHT VAN RETENTIE en ORDER WEIGERING
1. De ondernemer behoudt zich het eigendom voor van alle door hem geleverde artikelen. De consument wordt alleen pas eigenaar van de gekochte artikelen als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig en onherroepelijk aan de ondernemer heeft voldaan.
2. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3. De ondernemer behoudt zich het recht voor om een order die een consument via een van de aan de ondernemer gelieerde webshops heeft geplaatst niet uit te voeren. In geval de ondernemer van dit recht gebruik maakt kan de consument op geen enkele wijze enig recht op compensatie, schade vergoeding etc. laten gelden.

Artikel 7
ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT
1. Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.
2. Wanneer de ondernemer in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen nakoming te eisen. Een omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming - gezien haar ondergeschikte betekenis - deze niet rechtvaardigt. Wanneer de ondernemer in verzuim is door overmacht vervalt het recht van de consument op ontbinding van de overeenkomst of schade vergoeding aan de consument in welke vorm dan ook.
3. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
4. De consument wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de ondernemer op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de ondernemer bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

Artikel 8
LEVERING en VERZENDKOSTEN
1. Aflevering wordt geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer de consument in het bezit van het gekochte artikel stelt c.q.- bij weigering na schriftelijke ingebrekestelling tot afname - kan stellen. Indien de consument een ander aflever adres heeft op gegeven dan haar eigen adres wordt de aflevering geacht te zijn geschied op het moment dat de ondernemer het gekochte op dit andere adres heeft afgeleverd. Na aflevering gaat het risico van het artikel over op de consument die de overeenkomst met de ondernemer heeft gesloten.
2. De leveringstermijn geldt als uiterste termijn, tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Bij overschrijding van de leveringstermijn die niet beschouwd kan worden als uiterste leveringstermijn dient de consument de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Gaat de ondernemer binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
4. Bij overschrijding van de uiterste leveringstermijn heeft de consument het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren.
5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de aflevering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat de ondernemer zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet zal nakomen.
6. De ondernemer bezorgt de artikelen binnen Nederland met gerenommeerde postbedrijven of pakket diensten zolang de voorraad strekt en nadat de betaling is voldaan goedgekeurd en onherroepelijk is.
7. De levertijd bedraagt doorgaans 3 tot 10 werkdagen vanaf de bestel datum. Een spoedigere levering zal door de ondernemer altijd na gestreefd worden.
8. Per bestelling zullen verzend kosten aan de consument in rekening worden gebracht de hoogte van de verzend kosten zullen op de webshop aangegeven worden en zijn afhankelijk van formaat en gewicht van het artikel.
9. Het kan voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. Indien dit het geval is zal de consument hiervan snel per e-mail op de hoogte worden gesteld. In overleg met de consument zal besloten worden of een vervangend artikel geleverd zal worden of dat de overeenkomst wordt ontbonden. De consument kan op geen enkele wijze schadeloosstelling ontlenen of opeisen indien een artikel niet geleverd wordt.
10. Het staat de ondernemer vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij de ondernemer en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien de ondernemer een online bestelling niet aanneemt, deelt de ondernemer dit aan de consument zo snel mogelijk mee.

Artikel 9
PRIJZEN en BETAALMOGELIJKHEDEN
1. De prijzen op het moment van bestelling van het artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijk bepaalde BTW.
2. De artikelen kunnen uitsluitend betaald worden d.m.v. de op webshop aangeboden betaalwijzen.
3. De ondernemer behoud zich het recht voor afgaande op de resultaten van een kredietwaardigheids onderzoek, op ieder moment bepaalde betaalmogelijkheden uit te sluiten.
4. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is voldaan, behoudt de ondernemer zich het recht voor om aanmaningskosten aan de consument rekening te brengen. Indien dan nog steeds geen (tijdige) betaling plaatsvindt, zal de consument verplicht zijn om alle door de ondernemer gemaakte kosten met betrekking tot het innen van het openstaande bedrag en onkosten te vergoeden. Onder de kosten voor het innen van vorderingen vallen, naast eventuele gerechtelijke kosten, ook alle buitengerechtelijke kosten conform de tarieven van een geaccrediteerd incassobureau en van een advocaat.

Artikel 10
GARANTIES
1. De ondernemer staat er voor in dat het geleverde artikel beantwoord aan de overeenkomst (conformiteit). De ondernemer staat er bovendien voor in dat het artikel die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, evenals voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
2. De ondernemer staat echter niet in voor gebreken die na de levering van de artikelen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat de ondernemer in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van gebreken die na levering zijn ontstaan en het gevolg zijn van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht.
3. De consument behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van wat in lid 1 en 2 is bepaald over de door de ondernemer afgegeven handelsgarantie.

Artikel 11
BETALING betreffende overeenkomsten die gesloten worden tussen de ondernemer en de consument in een van de fysieke winkels van de ondernemer. ( zie artikel 12 voor betaling betreffende overeenkomsten die vallen onder de wet “Verkoop op Afstand” bv. met de webshops gelieerd aan de ondernemer.)
1. Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
2. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald en het verschuldigde bedrag door de ondernemer is ontvangen.
3. Indien de consument in verzuim is, stuurt de ondernemer hem een betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
4. Indien ook dan de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan en alle gemaakte kosten van de inning aan de consument in rekening te brengen.
5. De kosten kunnen bestaan uit naast alle eventuele gerechtelijke kosten, ook alle buitengerechtelijke kosten conform de tarieven van een geaccrediteerd incassobureau en van een advocaat.


Artikel 12
BETALING betreffende overeenkomsten die gesloten worden tussen de ondernemer en de consument die vallen onder de wet “Verkoop op Afstand”.
1. Het aan de ondernemer verschuldigde bedrag dient direct bij bestelling van het artikel in de webshop langs een van de aangeboden elektronische betaal mogelijkheden bij vooruitbetaling vermeerderd met bijkomende kosten betaald te zijn en door de ondernemer geverifieerd en onherroepelijk te zijn voor dat de ondernemer tot uitvoering van de overeenkomst hoeft over te gaan. De enige betaal mogelijkheid die niet vooraf plaats vindt is het kopen onder REMBOURS waarbij de consument het aan de ondernemer verschuldigde bedrag vermeerderd met kosten betaald bij aflevering van het artikel. Bij het kopen onder REMBOURS zullen de extra kosten die deze betaalwijze met zich meebrengt en die kenbaar zijn gemaakt tijdens het koop proces op de website aan de consument als extra kosten in rekening worden gebracht.
2. Wanneer de consument een betaling herroept zonder de schriftelijke goedkeuring van de ondernemer is de ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan en alle gemaakte kosten van de inning aan de consument in rekening te brengen.
3. De kosten kunnen bestaan uit naast alle eventuele gerechtelijke kosten, ook alle buitengerechtelijke kosten conform de tarieven van een geaccrediteerd incassobureau en van een advocaat.
4. In alle gevallen waarin door de consument niet aan de bovenstaande betaalwijze met haar reglementen is voldaan wordt geacht dat er geen overeenkomst is gesloten. En kan de consument in deze geen enkel recht of schadeloosstelling ontlenen of opeisen.

Artikel 13
WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN
1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim als gevolg van de artikelen 10 en 11 van deze voorwaarden tot aan de dag van betaling.
2. De door een partij in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 14
GEVOLGEN VAN ONTBINDING
Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de al verrichte prestaties, zoals een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. De ondernemer is gerechtigd op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik en of beschadiging toe te passen in het geval de consument de artikelen heeft gedragen, gebruikt en of beschadigd.
Indien de artikelen die onder een ontbinding van een overeenkomst vallen niet meer door de ondernemer “als nieuw” aan een andere consument te verkopen zijn dan vervalt voor de consument het recht op terug gave van de koopsom vermeerderd met kosten in zijn geheel.

Artikel 15
KLACHTEN
1. Klachten over gebreken aan gekochte artikelen en/of andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na constatering daarvan, bij de ondernemer schriftelijk te worden Ingediend onder vermelding van het aankoopbewijs nummer.
2. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient de consument aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met deze ondernemer is gesloten. De consument wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. het bewijs van inname ter reparatie c.q. het bewijs van opdracht tot het maken van het artikel te bewaren,welke in gekopieerde vorm bij gesloten dient te worden bij de schriftelijke melding de klacht.

Artikel 16
GESCHILLEN
1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde artikelen, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de geschillencommissie Textiel en Schoenen, Bordewijklaan 46, 2591 ZR Den Haag.
2. De uitspraak van de geschillencommissie (het bindend advies) is bindend voor beide partijen.
3. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen de overeenkomstig artikel 14 genoemde termijn aan de ondernemer heeft voorgelegd en de consument ook voldoet aan de in het reglement van de geschillencommissie genoemde voorwaarden.
4. De consument moet het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van respectievelijk naam en adres van consument en ondernemer, een duidelijke omschrijving van het geschil, de datum dat de klacht door de consument aan de ondernemer is voorgelegd en de eis. Indien de geschillencommissie het geschil daadwerkelijk in behandeling heeft genomen, is de ondernemer aan deze keuze gebonden en staat hem voor dit geschil geen beroep op de gewone rechter meer open.
5. De geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat uitsluitend betrekking heeft op de niet-betaling van een factuur. Als de consument zijn factuur niet (tijdig) betaalt, kan de ondernemer een procedure bij de gewone rechter aanhangig maken.
6. Als de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de consument het aan de ondernemer eventueel verschuldigde (restant)bedrag bij de geschillencommissie in depot heeft gestort, tenzij partijen anderszins zijn overeenkomen.
7. Als de ondernemer een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, neemt de geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de consument door de ondernemer schriftelijk verzocht is binnen een maand schriftelijk te verklaren dat hij zich aan de uitspraak van de geschillencommissie zal onderwerpen. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen. Het geschil wordt vervolgens door de commissie behandeld als ware het geschil door de consument zelf ingediend, met uitzondering van het klachtengeld dat door de ondernemer wordt betaald.
8. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
9. Voor de verdere gang van zaken bij de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Textiel en Schoenen dat aan partijen wordt toegezonden, nadat het geschil aanhangig is gemaakt.

Artikel 17
NEDERLANDS RECHT
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 18
NAKOMINGSGARANTIE
1. De Stichting MITEX Garantiefonds respectievelijk de Vereniging Inretail zullen de verplichtingen van een lid tegenover de consument, hem in een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie Textiel en Schoenen, overnemen, indien het lid deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het advies gestelde termijn is nagekomen. Daarbij neemt de Stichting MITEX Garantiefonds de verplichtingen over voor zover deze bestaan uit betalingen in geld en de Vereniging Inretail de overige verplichtingen waarbij de vereniging tot aanwijzing zal overgaan van één of meer ondernemers die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren. Indien het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening ter toetsing aan de rechter is voorgelegd, wordt het beroep op de nakomingsgarantie geschorst, totdat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.
2. Voor deze garantie is vereist, dat de consument een schriftelijk beroep doet op de Stichting MITEX Garantiefonds in geval van betaling in geld respectievelijk op de Vereniging Inretail in geval van overige verplichtingen.
3. Na afhandeling van de verplichtingen uit het bepaalde in lid 1 treedt de Stichting MITEX Garantiefonds respectievelijk de Vereniging Inretail in de rechten van de consument zoals die voortvloeien uit de oorspronkelijke overeenkomst.

Artikel 19
BESCHERMING van PERSOONSGEGEVENS
1. De gegevens die nodig zijn voor de afwikkeling van uw bestelling worden opgeslagen en in het kader van de afwikkeling van de bestelling eventueel doorgegeven aan ondernemingen die met ons zijn gelieerd of bedrijven die een deel van onze dienstverlening uitvoeren.
2. In gevallen waarin persoonsgegevens door ons aan derden worden verstrekt zijn deze derden niet gerechtigd deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan het uitvoeren van hun taak. De derden waarmee de ondernemer samen werkt zijn gebonden aan de voorwaarden van de ondernemer, waarin uw privacy wordt gewaarborgd. Zie in deze ook de uitgebreide privacy statement.

Artikel 20
AFWIJKINGEN
Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, moeten schriftelijk tussen de ondernemer en de consument worden vastgelegd.

Artikel 21
WIJZIGINGEN
Wijzigingen in deze voorwaarden zullen gepubliceerd worden door de ondernemer en alleen van toepassing zijn op overeenkomsten ontstaan na de wijzigingen.Divide